Zamówienia telefoniczne: +48 607 920 770
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny

Regulamin i warunki

I.    Postanowienia Ogólne 

Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
  • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
  • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
  • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,

w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 

1.   Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym VIXON działającym pod adresem: www.vixon.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Klient, aby móc złożyć Zamówienie, musi uprzednio zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)   Sprzedawcy – rozumie się przez VIXON PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
b)   Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c)   Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vixon.pl,
d)   Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
e)   Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru, które ponosi Kupujący. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f)   Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
g)   Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta, 
h)   Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.   Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
4.   Dostępność towarów jest aktualizowana od dwóch do trzech razy w tygodniu  z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne informacje dotyczące dostępności Towarów.
5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
6.   Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.


II.   Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.    Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a)    posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b)    nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
2.    Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a)    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b)    dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
3.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.    Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
5.    Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
6.    W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III.   Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. Z chwilą  otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. 2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
5.    Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
6.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV.   Zasady płatności

1.   Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)   gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b)   przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c)   za pośrednictwem systemu PayPal

2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

3.   Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

- BLiK
- kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard
- mTransfer
- Płacę z Inteligo
- Przelew24 BZWBK
- Płacę z iPKO
- Płacę z Alior Bankiem
- Płać z Nordea
- Pekao24Przelew
- Przelew Online Crédit Agricole
- Millennium - Płatności Internetowe
- Płać z ING
- Płacę z Citi Handlowy
- Płacę z PBS
- EuroBank Płatność Online
- Przelew z BPH
- Przelew z GetinBank
- Przelew z Raiffeisen
- Przelew z Polbanku
- Przelew z Kredyt Banku
- Przelew z BGŻ
- Przelew z Deutsche Banku
- E-transfer Pocztowy24

- SkyCasch

- Nest Bank

- Płacę z Orange

- DnB NORD

- Płacę z PlusBank

- Toyota Bank

- T-mobile Usługi Bankowe

- Bank Ochrony Środowiska

- Euro Bank

4.   W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego Dostawcy obsługującego płatności pobraniowe, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego Dostawcy.
5.   Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
6.   Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

7.   Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów i wycofywania Towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże obowiązują na czas określony lub do wyczerpania zapasu Towarów objętych akcją promocyjną lub wyprzedażą.

V.   Dostawa zamówionego Towaru

1.   Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
2.   Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych:
a)   od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b)   od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem. 
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4.   Sprzedawca zobowiązuje się prawidłowo przygotować Towar do wysyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia Towaru, powstałe w trakcie transportu, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Kupujący obowiązany jest do dokonania oględzin Towaru przed podpisaniem protokołu odbioru oraz do sporządzenia stosownego protokołu zawierającego wszelkie zastrzeżenia do Towaru.  
5.   Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.   W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, które miałoby być dostarczone poza granice Polski, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu ustalenia indywidualnych zasad realizacji tego Zamówienia, w tym również kosztów dostarczenia Towaru.
5.   Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w sklepie stacjonarnym  Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VI.   Zwrot zakupionego Towaru

1.   Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru
2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3.   Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
4.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
a.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5.   W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6.   Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7.   Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej.VII.   Reklamacja Towaru

1.   Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a)   przesłane na adres: 
VIXON PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa

ul. Niska 1F, 63-400 Ostrów Wielkopolski

lub
b)   przesłane na adres e-mail: internet@vixon.pl

lub
c)   złożone osobiście w sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę.

2.   Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu
3.   Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4.   Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII.   Ochrona danych osobowych

1.   Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach i ich udostępnienie innym podmiotom.
2.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3.   Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Sprzedawca chroni dane osobowe zgodnie z postanowieniami wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

IX.  Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a)   pocztą pod adresem: 
VIXON-PLUS

ul. Niska 1F, 63-400 Ostrów Wielkopolski
b)    telefonicznie pod numerem telefonu:  +48 697 075 700
c)    za pośrednictwem faxu pod numerem: +48 62 736 26 90  
d)    za pośrednictwem e-mail:  internet@vixon.pl

X.   Postanowienia końcowe

1.   We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2.   Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.